Niniejsza strona zawiera półroczne i roczne Sprawozdania Finansowe funduszu MS Parasolowy FIO. 

30.08.2019

Oświadczenie Depozytariusza MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w sprawie aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych
i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów

30.08.2019

List MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

30.08.2019

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

30.08.2019

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MS PARASOLOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU

  • Strona 1 z 6
  • >
  • >>