Wróć

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu MS TFI S.A.

01.06.2020

Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu MS TFI S.A.

 

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu, Rada Nadzorcza spółki MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 12 ust. 5 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki (dalej „Członka Zarządu”):

1.       Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien:

1)  spełniać łącznie poniższe warunki:

a)       posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (posiadanie statusu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem),

b)      posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)       posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)      legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji,

e)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

f)        nie być karany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

g)       posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,

2)      nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2.       Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6)      została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

3.       Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 i 2 powyżej. Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki. Formularz oświadczenia dostępny jest tutaj.

4.       Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)      oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 i 2,

2)      życiorys (CV),

3)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a-d,

4)      inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

5.       Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 powinny zostać złożone w przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6.       Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 6/12, w dni robocze, w godz. od 12:00 do 15:00 w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu MS TFI S.A. - nie otwierać".

7.       Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

8.       Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

9.       Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

10.   Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia czynności, o których mowa powyżej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

11.   Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

1)         znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,

2)         znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

3)         doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki,

4)         znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu w Spółce.

12.   Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

13.   Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

14.   Rada Nadzorcza Spółki ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

15.   Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram