Wróć

STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S.A. w restrukturyzacji ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYBORU NABYWCY UDZIAŁÓW SYNERGIA 99 SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ STOCZNIĘ REMONTOWĄ NAUTA S.A. w restrukturyzacji

08.06.2020

STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S

STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S.A. w restrukturyzacji

ZAPRASZA

DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W SPRAWIE WYBORU NABYWCY UDZIAŁÓW SYNERGIA 99 SP. Z O.O.

POSIADANYCH PRZEZ STOCZNIĘ REMONTOWĄ NAUTA S.A. w restrukturyzacji

 

I.       Organizator Postępowania

Organizatorem Postępowania jest STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (81-336) przy ul. Czechosłowacka 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047582, NIP: 5860104345, REGON: 000031199, kapitał zakładowy w wysokości 31.062.260,61 zł.

II.      Przedmiot Postępowania

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie nabywcy posiadanych przez Stocznię Remontową NAUTA S.A. w restrukturyzacji udziałów (dalej: Udziały lub Przedmiot Sprzedaży) w Synergia 99 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-863), przy ul. Doki 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082470, NIP: 9482063126, REGON: 671919976 (dalej: Spółka), stanowiących 99.9% jej kapitału zakładowego. Przez Udziały należy rozumieć 259 650 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co daje łącznie wartość nominalną udziałów 25.965.000,00 zł.

Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, stanowiącej działki geodezyjne nr 112/24, 112/25, 112/26, 112/52 i 112/53, o łącznej powierzchni 10,4847 ha, położonej w Gdańsku przy ul. Doki 1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00140504/9. Nieruchomość jest bardzo atrakcyjnie usytuowana na terenach portowych w bezpośredniej bliskości centrum miasta.

W dniu zapłaty ceny sprzedaży Udziałów nastąpi zwolnienie zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych na Udziałach i majątku należącym do Spółki, ustanowionych w celu zabezpieczenia wierzytelności wobec Organizatora, co zostanie zagwarantowane w umowie sprzedaży zawartej pomiędzy Nabywcą oraz Organizatorem.

III.     Badanie due diligence Spółki

Oferent jest uprawniony, przed złożeniem Oferty, do przeprowadzenia badania prawnego Spółki.

Organizator udostępni Oferentowi dokumentację na potrzeby przeprowadzanego badania Spółki. Decyzję co do formy udostępnienia dokumentacji podejmuje Organizator.

Rozpoczęcie badania due diligence Spółki i udostępnienie dokumentacji dotyczącej Spółki nastąpi nie wcześniej niż po złożeniu przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

IV.    Cena wywoławcza

Cena wywoławcza wynosi 78.000.000 PLN (siedemdziesiąt osiem milionów) netto.

V.      Warunki składania ofert

1.      Przystąpienie do Postępowania następuje przez złożenie kompletnej i bezwarunkowej Oferty i zapłatę wadium.

2.      Oferta powinna zawierać w szczególności:

a)       dane personalne Oferenta wraz z adresem zamieszkania i adresem do korespondencji oraz adresem poczty elektronicznej, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego w przypadku obywateli polskich, bądź innego dokumentu tożsamości w przypadku pozostałych osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - firmę bądź nazwę, adres siedziby oraz rejestr, w którym dany podmiot został zarejestrowany,

b)      datę sporządzenia Oferty;

c)       oferowaną w polskich złotych cenę nabycia Udziałów nie niższą niż cena wywoławcza, z tym zastrzeżeniem, że:

- płatność ceny nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Udziałów,

- płatność ceny nie może być rozłożona na raty,

d)      wskazanie okresu związania Ofertą, nie krótszego niż 6 miesięcy,

e)      podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta.

3.    Do Oferty należy dołączyć:

a)       w przypadku osób prawnych - oświadczenie Oferenta, że do nabycia Udziałów nie jest wymagana zgoda jakiegokolwiek organu tej osoby prawnej lub, gdy taka zgoda jest wymagana - oświadczenie o dostarczeniu zgody w terminie wyznaczonym przez Organizatora;

b)      w przypadku osoby fizycznej lub przedsiębiorcy, będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w której chociaż jeden wspólnik jest osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - oświadczenie, że Oferent lub wspólnik nie pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli Oferent pozostaje w związku małżeńskim, dokument zawierający zgodę współmałżonka na nabycie Udziałów w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub oświadczenie Oferenta, że wymagana zgoda współmałżonka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zostanie przedłożona w terminie wyznaczonym przez Organizatora,

c)       dowód zapłaty wadium w pełnej wysokości na rachunek bankowy Organizatora,

d)      oświadczenie Oferenta o jego sytuacji ekonomicznej i finansowej - w szczególności o posiadaniu środków finansowych gwarantujących możliwość zapłaty za nabycie Udziałów,

e)      oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu postępowania przetargowego,

f)        zgodę Oferenta na przetwarzanie danych osobowych.

VI.    Sposób, miejsce i termin złożenia Ofert

Pisemne Oferty w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z nazwą Oferenta, nazwą Organizatora, z dopiskiem „Oferta w Postępowaniu w sprawie wyboru Nabywcy udziałów Synergia 99”- należy składać w biurowcu (budynek Ga-14a) sekretariacie Organizatora, przy ul. Czechosłowackiej 3, do dnia 29 czerwca 2020 r. włącznie, w godzinach od 8.00 do 14.30 (wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).

W przypadku przesłania Oferty pocztą lub przesyłką kurierską korespondencję należy nadać na adres Organizatora: Gdynia, ul. Czechosłowacka 3, kod 81-336, z dopiskiem: „do sekretariatu Zarządu”.

O zachowaniu terminu złożenia Oferty, również nadanej pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data i godzina wpływu Oferty do Organizatora.

Oferty, które wpłyną po terminie mogą nie zostać rozpatrzone oraz mogą zostać uznane za złożone po terminie i zwrócone bez otwierania. 

VII.   Wysokość oraz sposób zapłaty wadium

Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 7.800.000,00 PLN (siedem milionów osiemset tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie przewidzianym na składanie ofert.

Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu (PLN) na rachunek powierniczy Organizatora w banku PKO BP S.A. o numerze 57 1020 1026 0000 1102 0239 2264. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Organizatora.

Wadium osoby wygrywającej Postępowanie zalicza się na poczet ceny nabycia Udziałów. Wadium pozostałych uczestników Postępowania zostanie zwrócone w terminie 7 dni od zakończenia Postępowania.

VIII.  Otwarcie kopert i rozstrzygnięcie wyników Postępowania

Otwarcie kopert z Ofertami odbędzie się w biurowcu Organizatora, przy ul. Czechosłowackiej 3, w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 10:00. Termin składania Ofert oraz otwarcia kopert może być przedłużony przez Organizatora. Postępowanie wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę. Organizator poinformuje Oferentów biorących udział w Postępowaniu o wynikach Postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także listem poleconym na adresy wskazane przez Oferenta w Ofercie.

IX.     Regulamin Postępowania

Przed przystąpieniem do Postępowania należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą Spółki oraz Regulaminem Postępowania dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.nauta.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub unieważnić Postępowanie, a także zmienić jego warunki. Oferentom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tytułu wybrania przez Organizatora innego Oferenta bądź zamknięcia, odwołania lub unieważnienia Postępowania bez wybrania jakiegokolwiek Oferenta, a w szczególności, uczestnikom postępowania nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i przesłaniem Oferty, ani zwrot kosztów związanych z prowadzeniem negocjacji w ramach Postępowania.

X.      Informacje na temat Postępowania

Informacji na temat Postępowania udziela Dział Zarządzania Majątkiem. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy: m.kowolik@nauta.pl lub pod numerem telefonu +48 58 621 2443

Osobą odpowiedzialną do kontaktów z Oferentami jest Małgorzata Kowolik.Regulamin przetargu dot. zbycia udziałów Synergia 99 - 09.06.2020 dostępny jest tutaj.

 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram