Oferta MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych obejmuje:

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE 

W ofercie MS TFI znajduje się tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, które obejmuje m.in. pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie portfelem papierów wartosciowych.


FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE 

Zarządzamy funduszem, który lokuje środki pieniężne w drodze publicznego proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe Dzięki wydzieleniu kilku subfunduszy w ramach MS Parasolowy FIO oferujemy naszym klientom możliwość dywersyfikacji środków pomiędzy fundusze o różnym profilu zysku i ryzyka.


PRODUKTY EMERYTALNE 

MS TFI posiada w swojej ofercie produkty emerytalne przeznaczone zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucji. Klientom indywidualnym proponujemy prowadzenie IKE i IKZE, które pozwalają na bezpieczne i efektywne oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Dla Firm mamy natomiast w ofercie tworzenie i zarządzanie Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. 
 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MS TFI?

·       Posiadamy doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz zespół z wieloletnią praktyką w zarządzaniu funduszami

·       Zapewniamy bezpieczeństwo zainwestowanych środków

·       Gwarantujemy niskie koszty zarządzania

·       Jesteśmy jedynym TFI w 100% należącym do Skarbu Państwa, które prowadzi otwarty fundusz inwestycyjny

Contact

Office in Warsaw:

6/12 Nowy Świat St. 
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Contact for media

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram