Niniejsza strona zawiera półroczne i roczne Sprawozdania Finansowe funduszu MS Parasolowy FIO. 

30.08.2019

Oświadczenie Depozytariusza dotyczące stanów aktywów Subfunduszu MS Akcji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.,

30.08.2019

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

30.08.2019

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS AKCJI WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU

30.08.2019

Oświadczenie Depozytariusza dotyczące stanów aktywów Subfunduszu MS Obligacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.,