MS PARASOLOWY FIO

INFORMACJE OGÓLNE

MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty lokuje środki pieniężne zebrane od inwestorów w drodze publicznego proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa w szczegółowo określone w Ustawie i Statucie instrumenty rynku pieniężnego. 

MS Parasolowy FIO koncentruje się na inwestowaniu na rynku polskim: dokonuje lokat w instrumenty finansowe denominowane w złotych oraz lokuje co najmniej 60% wartości aktywów w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki wydzielonym w MS PARASOLOWY subfunduszom, oferujemy naszym klientom możliwość dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego lokowanych środków. 

Najważniejsze korzyści z inwestowania w MS Parasolowy FIO to przede wszystkim: możliwość wyboru strategii inwestycyjnych w obrębie jednego funduszu, płynność środków i wygodny dostęp do serwisu transakcyjnego

 

MISJA I WIZJA 

Ideą, która przyświecała nam podczas tworzenia funduszu MS Parasolowy FIO, było zbudowanie funduszu otwartego dedykowanego obsłudze kapitałowych programów emerytalnych. Oferujemy produkty finansowe, które w dłuższym horyzoncie czasowym pozwolą osiągnąć wysokie stopy zwrotu oraz będą efektywnie pomnażać zainwestowany kapitał.

Odpowiednio inwestując środki powierzone przez polskich przedsiębiorców i inwestorów indywidualnych, chcemy odbudować zaufanie Polaków do instrumentów finansowych, zachęcić ich do oszczędzania na przyszłość i pokazać, że mają dostęp do dobrze zarządzanych produktów finansowych.

Warto podkreślić, że naszą ofertę kierujemy również do przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom przystępne i bezpieczne formy dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. To dzięki ich inicjatywie w przedsiębiorstwach coraz częsciej zakładane są pracownicze programy emerytalne. 

JAK KUPIĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MS PARASOLOWY FIO? 

Aby rozpocząć inwestowanie, nie musisz nawet wychodzić z domu:

  1. Jeżeli jesteś już naszym klientem, przejdź do serwisu transakcyjnego
  2. Nie jesteś naszym klientem? Możesz w prosty sposób otworzyć rachunek inwestycyjny przez internet.
  3. Możesz też zostawić nam swój numer telefonu, oddzwonimy i pomożemy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące inwestowania w MS Parasolowy, skontaktuj się z infolinią. Konsultanci są do dyspozycji pod numerem telefonu: +48 22 539 23 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. 

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram