Niniejsza strona zawiera półroczne i roczne Sprawozdania Finansowe funduszu MS Parasolowy FIO. 

03.04.2020

List MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

03.04.2020
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu rocznego połączonego sprawozdania finansowego MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
03.04.2020
Oświadczenie Depozytariusza dotyczące stanów aktywów MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
03.04.2020

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MS PARASOLOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

  • Strona 1 z 10
  • >
  • >>