MS Akcji

Polityka inwestycyjna:

  • Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, tj. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe; 
  • Od 0% do 30% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe;
  • Fundusz lokuje co najmniej 60% aktywów w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Polski.
  • Subfundusz inwestuje wyłącznie w instrumenty finansowe denominowane w złotych.

 

Cel inwestycyjny:

Wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

 

Portfel modelowy: 

Jak kupić jednostki uczestnictwa w MS Parasolowy FIO? 

Aby rozpocząć inwestowanie, nie musisz nawet wychodzić z domu:

  1. Jeżeli jesteś już naszym klientem, przejdź do serwisu transakcyjnego
  2. Nie jesteś naszym klientem? Możesz w prosty sposób otworzyć rachunek inwestycyjny przez internet.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące inwestowania w MS Parasolowy, skontaktuj się z infolinią. Konsultanci są do dyspozycji pod numerem telefonu: +48 22 539 23 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. 

 

ZAINWESTUJ ON-LINE 

 

Stopa zwrotu:

 

Historyczne wyceny można pobrać w postaci pliku excel, klikając ikonkę Pobierz historyczne dane wycen znajdujacą się na czarnym pasku pod wykresem.  

 

Szczegółowe informacje

KIID 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące subfunduszu MS Akcji. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz.

POBIERZ

   

PROSPEKT INFORMACYJNY

Prospekt informacyjny MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:MS Płynnościowy; MS Obligacji; MS Stabilnego Wzrostu; MS Aktywnego Inwestowania; MS Akcji. 

POBIERZ

   

STATUT MS PARASOLOWY FIO 

Statut Funduszu Inwestycyjnego Otwartego MS Parasolowy FIO. 

POBIERZ

   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MS PARASOLOWY FIO

Połączone sprawozdanie finansowe MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 3 czerwca 2018 

POBIERZ

   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS AKCJI

Półroczne sprawozdanie Subfundusz MS Akcji wydzielony w ramach funduszu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 30 czerwca 2018

 

POBIERZ

   

TABELA OPŁAT 

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat opłat pobieranych przez MS TFI za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu MS Parasolowy FIO. 

POBIERZ

   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU MS AKCJI

Roczne sprawozdanie Subfundusz MS Akcji wydzielonego w ramach funduszu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018

 

POBIERZ

   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MS PARASOLOWY FIO

Połączone sprawozdanie finansowe MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku

POBIERZ

 

 

 

 

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram