Wróć

Subfundusz MS Obligacji wyprzedza konkurencję

03.11.2017

Kolejny miesiąc fundusz MS Parasolowy FIO zakończył na szczycie notowań. MS Obligacji w grupie funduszy polskich uniwersalnych papierów dłużnych zajmuje pierwsze miejsce zarówno w zestawieniu notowań za październik, jak i ostatnie trzy miesiące. 

MS Obligacji po raz kolejny uplasował się na szczycie notowań portalu Bankier.pl[1] w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. W ostatnim miesiącu stopa zysku dla subfunduszu obligacyjnego MS Parasolowy FIO wyniosła 0,52 proc., podczas gdy średnie wyniki funduszy w tej grupie wynosiły około zera.  Wynik zdecydowanie wyższy od konkurencji MS Obligacji osiągnął także w notowaniach z ostatnich trzech miesięcy, gdzie wypracowana stopa zysku wyniosła 1,18 proc. (przy średniej na poziomie 0,34 proc.). MS Obligacji wypada bardzo dobrze również w zestawieniu półrocznym. Zysk na poziomie 2,15 proc. ponad dwukrotnie przewyższa średnią dla funduszy z analizowanej grupy, która w trakcie ostatnich sześciu miesięcy wynosiła 1,03 proc.

Po raz kolejny możemy pochwalić się znakomitymi wynikami funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez MS TFI – mówi Leszek Milczarek, Wiceprezes Zarządu MS TFI i pomysłodawca MS Parasolowy FIO. Przyjęta przez nas strategia inwestycyjna sprawia, że od kilku miesięcy systematycznie plasujemy się w czołówce zestawień w grupach uniwersalnych funduszy akcyjnych i dłużnych. Chcemy kontynuować przyjętą politykę inwestycyjną, aby w długim terminie oferować naszym klientom atrakcyjne produkty – dodaje Wiceprezes Milczarek.

Oferta funduszu MS Parasolowy FIO adresowana jest zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. W ramach funduszu wydzielone zostały 3 subfundusze: MS Akcji, MS Obligacji i MS Płynnościowy. Każdy z wydzielonych subfunduszy realizuje własną politykę inwestycyjną, dzięki czemu fundusz MS Parasolowy FIO zmoże oferować klientom zróżnicowane możliwości inwestowania, dostosowane do indywidualnych oczekiwań wobec profilu zysku i ryzyka.

W ofercie MS Parasolowy znajduje się także zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE). W czerwcu MS TFI otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego 
na uruchomienie w Towarzystwie Pracowniczego Programu Emerytalnego w formie umowy 
o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Obecnie Towarzystwo jest w procesie oferowania programów zewnętrznym podmiotom, przygotowując się jednocześnie do uczestniczenia w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Kapitałowymi (PPK), w oczekiwaniu na ogłoszenie założeń ustawy emerytalnej.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI) zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS (MARS FIZ). Zarówno Towarzystwo, jak i MARS FIZ działają od drugiej połowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. MARS FIZ zarządza portfelem pięciu spółek z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych dla branży offshore (oil and gas oraz wind power), spółki przemysłowej (producenta kotłów energetycznych), a także pięciu spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości. W 2016 r. MS TFI utworzył Fundusz Inwestycyjny Otwarty MS Parasolowy FIO.

Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych w drodze publicznego proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe. [1] www.bankier.pl  

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram