Wróć

Subfundusze MS Parasolowy kolejny raz w czołówce notowań

06.10.2017

Subfundusze MS Akcji i MS Obligacji należące do MS Parasolowy FIO po raz kolejny znalazły się w czołówce notowań. W III kwartale MS Akcji z wynikiem 7,78 proc. uplasował się na pierwszym miejscu wśród 63 funduszy akcji polskich uniwersalnych. MS Obligacji, który zanotował 0,8 proc. zysku również zajął pierwszą pozycję w grupie funduszy polskich uniwersalnych papierów dłużnych. 

W notowaniach portalu Bankier.pl[1] MS Akcji na koniec września zajął pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy akcji polskich uniwersalnych. W trakcie ostatniego kwartału stopa zwrotu dla MS Akcji wyniosła 7,48 proc, podczas gdy średni wynik dla tej grupy wynosił 1,77 proc. Również w zestawieniu półrocznym MS Akcji wypada bardzo dobrze na tle konkurencyjnych funduszy. Wypracowany zysk na poziomie 8,05 proc. wyraźnie przewyższa średnią dla funduszy z tej grupy, która w trakcie ostatnich 6 miesięcy wynosiła 3,49 proc. W zestawieniach wyróżnia się także MS Obligacji, który w III kwartale br. osiągnął 0,8 proc. zysku, podczas gdy średnia wynosiła 0,28%.

Tak dobre wyniki w rankingach są najlepszym potwierdzeniem tego, iż obrana przez nas strategia inwestycyjna sprawdza się, a nasze fundusze, chociaż są stosunkowo nowymi produktami, osiągają wyniki, które plasują je w czołówce zestawień w Polsce – mówi Leszek Milczarek, Wiceprezes Zarządu MS TFI. Co więcej, nie są to wyniki jednorazowe, ale od kilku miesięcy nasze fundusze wypracowują zyski przewyższające średnie wyniki rynku. Chcemy kontynuować przyjętą politykę inwestycyjną, aby w długim terminie oferować naszym klientom atrakcyjne produkty inwestycyjne.Jestem przekonany, że dobre wyniki naszych funduszy wsparte wieloletnim doświadczeniem naszego zespołu zarządzającego będą zachętą dla klientów do lokowania środków właśnie w MS Parasolowy – dodaje.

Oferta funduszu MS Parasolowy FIO adresowana jest zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. W ramach funduszu wydzielone zostały 3 subfundusze: MS Akcji, MS Obligacji i MS Płynnościowy. Każdy z wydzielonych subfunduszy realizuje własną politykę inwestycyjną, dzięki czemu fundusz MS Parasolowy FIO zmoże oferować klientom zróżnicowane możliwości inwestowania, dostosowane do indywidualnych oczekiwań wobec profilu zysku i ryzyka.

W ofercie MS Parasolowy znajduje się także zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi. W czerwcu MS TFI otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie u siebie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) w formie umowy 
o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Obecnie Towarzystwo jest w procesie oferowania programów zewnętrznym podmiotom, przygotowując się jednocześnie do uczestniczenia w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Kapitałowymi (PPK), w oczekiwaniu na ogłoszenie założeń ustawy emerytalnej.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI) zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS (MARS FIZ). Zarówno Towarzystwo, jak i MARS FIZ działają od drugiej połowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. MARS FIZ zarządza portfelem czterech spółek z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych dla branży offshore (oil and gas oraz wind power), spółki przemysłowej (producenta kotłów energetycznych), a także pięciu spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości. W 2016 r. MS TFI utworzył Fundusz Inwestycyjny Otwarty MS Parasolowy FIO.

Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych w drodze publicznego proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe. [1] http://www.bankier.pl/fundusze/notowania/akcyjne?tfi=&kod_grupy=AKP_UN; 
http://www.bankier.pl/fundusze/notowania/papierow-dluznych?tfi=&kod_grupy=PDP_UN

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram