Wróć

Bardzo dobre wyniki funduszy MS TFI

04.09.2017

Fundusz MS AKCJI należący do MS PARASOLOWY FIO w trakcie ostatnich trzech miesięcy (czerwiec- sierpień 2017) wypracował 9,90 proc. zysku netto, co dało mu trzecią pozycję wśród 63 funduszy akcyjnych, przy czym średnia w tej grupie w analogicznym okresie wyniosła 4,16 proc. Również w zestawieniu półrocznym MS Akcji wypada bardzo dobrze na tle konkurencyjnych funduszy. W trakcie ostatnich 6 miesięcy stopa zwrotu MS Akcji wyniosła 8,77 proc. (dane: analizy.pl na 31.08.2017).

MS Akcji jest subfunduszem wydzielonym w ramach MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanym przez spółkę MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W ramach „parasola” MS TFI uruchomiło jeszcze dwie strategie: MS Płynnościowy, MS Obligacji, które również mogą poszczycić się bardzo dobrymi wynikami w swoich grupach porównawczych.

MS Akcji lokuje co najmniej 70 proc. Wartości Aktywów Netto w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, zaś do 30 proc. w instrumenty o charakterze dłużnym, przy czym co najmniej 60 proc. to instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu miała miejsce 13 stycznia 2017 r

Jestem bardzo zadowolony z wyników naszych funduszy. Szczególnie, co warto podkreślić, że zarządzanie akcjami nie jest obecnie jednoznaczne. Giełda znajduje się od jakiegoś czasu w trendzie bocznym, sesje wzrostowe przeplatają się ze spadkami. Jednak nasze wyniki, dzięki trafnej selekcji spółek oraz umiejętnemu przewidywaniu zachowań rynku, plasują nas w czołówce zestawień w Polsce. Generalnie, antycypacja zachowań rynku kapitałowego nie należy do najłatwiejszych, ale dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu naszego zespołu potrafiliśmy skutecznie ocenić skutki zmian w gospodarce lokalnej i jej otoczeniu zewnętrznym – mówi  Leszek Milczarek,  p.o. Prezesa Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

MS Parasolowy FIO został zaprojektowany specjalnie z myślą o zarządzaniu środkami emerytalnymi. W czerwcu MS TFI otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie u siebie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Obecnie Towarzystwo jest w procesie oferowania programów zewnętrznym podmiotom, przygotowując się jednocześnie do uczestniczenia w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Kapitałowymi (PPK), w oczekiwaniu na ogłoszenie założeń ustawy emerytalnej.

Warto podkreślić, że dobra koniunktura na rynku akcji w Polsce w dużej mierze zależy od tempa wprowadzania Programu Budowy Kapitału, jeżeli aktualny będzie przyszły rok, to napływ zagranicznego kapitału powinien być kontynuowany – dodaje Leszek Milczarek.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI) zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS (MARS FIZ). Zarówno Towarzystwo, jak i MARS FIZ działają od drugiej połowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. MARS FIZ zarządza portfelem czterech spółek z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych dla branży offshore (oil and gas oraz wind power), spółki przemysłowej (producenta kotłów energetycznych), a także pięciu spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości.

W 2016 r. MS TFI utworzył Fundusz Inwestycyjny Otwarty MS Parasolowy FIO. Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych w drodze publicznego proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe.  

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram