Wróć

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI MSR GRYFIA

12.10.2018

Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 147/IX/18 z dnia 09.10.2018 r. niniejszym podaje, co następuje:

 

OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Miejsce pracy: Szczecin, Świnoujście
Region: zachodniopomorskie

 

Pisemne zgłoszenia Kandydatów należy przesłać na adres Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, lub złożyć w siedzibie Spółki (budynek administracyjny II piętro pok. 211) w terminie do dnia 22.10.2018. r. do godz. 15.00 (liczy się data wpłynięcia do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.), w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać”.

 

1.      Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)      posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

b)      posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c)      posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d)      korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

e)      posiadać doświadczenie i umiejętności w zakresie budowania strategii biznesowych i ich realizacji;

f)       posiadać doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu i kierowaniu zespołami pracowników;

g)      dysponować wiedzą w zakresie finansów i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zasad nadzoru właścicielskiego;

h)      brak wszczętych lub toczących się postępowań karnych lub karnoskarbowych;

i)        spełniać inne niż wskazane powyżej wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym zakazów, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.);

j)        posiadać wiedzę z zakresu przemysłu stoczniowego;

k)      posiadać wiedzę z zakresu zasad i przepisów prawa pracy oraz roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników.

l)        posiadać dobrą znajomość języka angielskiego.

2.      Wymagane umiejętności i kompetencje osobowościowe:

a)      umiejętność analitycznego myślenia, argumentacji oraz prezentacji wskaźników finansowych,

b)      umiejętność prowadzenia negocjacji,

c)      odporność na stres i umiejętność pracy pod presją,

d)      zdolności menedżerskie, doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem,

e)      kreatywność w proponowaniu rozwiązań,

f)       orientacja na wyniki,

g)      niezależność w myśleniu i działaniu,

h)      umiejętność podejmowania decyzji,

i)        otwartość na nowe doświadczenia.

Spełnianie wymogów wskazanych w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.

3.      Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

a)      Życiorys (CV) wraz z adresem do korespondencji i informacją o sposobie kontaktowania się (numer telefonu oraz adres e-mail), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

b)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje Kandydata wskazane w pkt. 1, powyżej – w poświadczonych przez Kandydata kopiach,

c)      wypełnione oświadczenie Kandydata na Prezesa Zarządu zgodnie z załączonym wzorem.

4.        Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 23.10.2018 r. Po ich otwarciu i sprawdzeniu kryteriów formalnych Kandydaci zostaną poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną.

5.      O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6.      Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub otrzymane po terminie (tj. po 22.10.2018 r. godz. 15.00) nie podlegają rozpatrzeniu.

7.      O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

8.      Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyn postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydatów.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuje się, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej „Administratorem danych”.

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami prawa.

3)      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze —ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

5)      Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.

6)      Posiada Pani/Pan prawo:

a)       żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

b)      wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

c)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.

 

Do pobrania: Formularz oświadczenia kandydata

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram