Wróć

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą ST 3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji

12.04.2019

RADA NADZORCZA

Spółki ST 3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie


działając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr SB/2019/kwiecień/04 z dnia 04.04.2019 r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr SB/2019/kwiecień/05 z dnia 10.04.2019 r., Rada Nadzorcza spółki pod firmą ST 3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

 

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,


2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,


3) posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub kontraktu menadżerskiego,


4) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),


5) korzystać z pełni praw publicznych,


6) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą::

1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,


2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,


3) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,


4) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,


5) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,


6) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

1) posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub MBA,


2) posiadać udokumentowane doświadczenie w branży offshore i konstrukcji stalowych;


3) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję;


4) posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 


4. Dodatkowym atutem Kandydata będzie posiadanie udokumentowanego doświadczenia w spółce w restrukturyzacji.

5. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki i Wspólnika Większościowego), formularz można pobrać tutaj


b) list motywacyjny,


c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki i Wspólnika Większościowego), formularz można pobrać tutaj


d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,


e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,


f) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego,


g) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

7. Rada Nadzorcza, po wstępnej weryfikacji Kandydatów, może wymagać od Kandydata przygotowania na piśmie zwięzłej koncepcji zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.

8. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

9. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ul. Brdowska 5, 71-700 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki - nie otwierać".

10. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 9:00 do 16:00 w terminie do dnia 06.05.2019 r. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

11. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 10 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 5-6, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

12. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od terminu określonego do składania zgłoszeń.

13. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

14. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

15. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

16. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 17.

17. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

18. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną zwięzłą koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata, jeśli zwróci się do Kandydata o jej sporządzenie, zgodnie z ust. 7.

19. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,


2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa,


3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,


4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,


5) znajomość zagadnień z zakresu rynku offshore i konstrukcji stalowych.

 

20. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

21. Ewentualne pytania dotyczące Postępowania kwalifikacyjnego należy kierować na adres: info(małpa)st3-offshore(kropka)com do dnia 24.04.2019 r., przy czym Spółka zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania.

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji, o ile zaistnieje taka potrzeba.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram