Wróć

Zaproszenie do składania oferty na przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszu MARS FIZ na lata 2019-2020

30.07.2019

Zaproszenie do składania oferty na przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszu MARS FIZ na lata 2019-2020

MS TFI S.A., jako zarządzający MARS Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (RFi 577), w związku z obowiązkiem dokonywania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienie oferty na przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszu na lata 2019-2020.

MARS FIZ został utworzony 25 października 2010r. na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 czerwca 2010 r. Fundusz posiada portfel 14 spółek z sektora remontu i budowy statków, producentów konstrukcji stalowych oraz spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości. Aktywa funduszu wyceniane są kwartalnie. Wartość aktywów MARS FIZ wg ostatniej wyceny oficjalnej wyniosła 974,7 mln zł.

Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności:

 1. Informację o Oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Udokumentowanie statusu prawnego Oferenta: aktualny odpis z rejestru oraz zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokumentem w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnej konieczności uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz zobowiązania do konieczności uczestnictwa w spotkaniach z  Radą Nadzorczą na warunkach określonych w zaproszeniu do złożeniu oferty.
 5. Cenę za badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
 6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 7. Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 8. Wykaz badanych podmiotów działających na rynku, na którym działa Zamawiający, w okresie ostatnich 2 lat.

Wymogi dotyczące wyboru oferty:

 1. Wybrana może zostać jedynie oferta pisemna, która musi zostać doręczona do siedziby Zamawiającego po jej formalnym wyborze, przy czym rozpatrywane będą oferty złożone jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 18:00 na adres puzia@mstfi.pl oraz joanna.stachera@mstfi.pl.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość: weryfikacji złożonej oferty i/lub podjęcia negocjacji cenowych.
 3. Informacja zwrotna o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana jedynie podmiotowi wybranemu.
 4. Zamawiający nie udostępni informacji o ofertach konkurencyjnych.

 

Dodatkowe informacje:

Postępowanie niniejsze nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów art. 70(1)-705) ustawy Kodeks cywilny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) przedłużenia terminu składania ofert,

2) podjęcia decyzji o dopuszczeniu ofert częściowych,

3) rezygnacji z wybranych usług objętych przedmiotem zamówienia,

4) negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,

5) żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,

6) swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,

7) swobodnego wyboru Wykonawcy,

8) unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,

9) dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Realizacja powyższych uprawnień Zamawiającego nie będzie rodziła dla niego żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie będą uprawnieni do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

 • Mars - Pinterest
 • Mars - Youtube
 • Mars - Google+
 • Mars - Instagram