Wróć

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW NALEŻĄCYCH DO FLOTY SPÓŁKI

22.05.2020

 

„MS TFI S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki

I. Przedmiotem sprzedaży są używane pojazdy:

LP.

Marka

Nr rej.

Rok produkcji

Przebieg

Cena wywoławcza (zł brutto)

Kwota wadium (zł)

1.

Opel Insignia

WI5840V

2014

152769

47500

2375

2.

Opel Zafira

WI4081V

2014

151097

28900

1445

 

II. Cena wywoławcza wskazana jest osobno dla każdego składnika przeznaczonego do zbycia w powyższym zestawieniu.

III. Oględzin pojazdów można dokonać w dniach 25-29.05.2020r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

IV. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości określonej w ust. I powyżej na konto wskazane przez organizatora przetargu, w banku Millennium S.A. o nr 31 1160 2202 0000 0001 6456 8797 , w terminie do dnia 04.06.2020r. W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pojazd, wpłacona kwota wadium powinna stanowić sumę kwot wadium dla poszczególnych pojazdów, dla których złożono oferty.

V. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej oraz w przypadku, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone (bez odsetek) bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium będzie zdeponowane na rachunku bieżącym MS TFI S.A. i nie podlega oprocentowaniu.

VI. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

  1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: "oferta na zakup - (marka, model, rocznik, nr raj. pojazdu)".
  2. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży samochodów osobowych należących do MS TFI S.A.
  3. Oferta musi zawierać dowód wniesienia wadium.
  4. Pisemne oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 05.06.2020 r. do godziny 12.00 w Sekretariacie MS TFI S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, piętro 3, wejście B.

VII. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 14.00, na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej.

VIII. Postępowanie może być zamknięte bez wybrania oferty, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sprzedaży samochodów osobowych należących do MS TFI S.A

IX. O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.

X. W przypadku złożenia dwóch lub więcej najwyższych ofert (tj. o tej samej cenie), Sprzedawca odrębnym pismem wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych.

XI. Kupujący, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  1. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Za termin zamknięcia przetargu uważa się datę przyjęcia przez Zarząd MS TFI S.A. protokołu Komisji z przeprowadzonego postępowania.
  2. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży oraz po wystawieniu faktury przez Sprzedawcę, następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy ceny nabycia.

Do pobrania: Informacje o samochodzie – WI4081V

Do pobrania: Informacje o samochodzie – WI5840V

Do pobrania: Regulamin sprzedaży samochodów osobowych należących do MS TFI SA

Do pobrania: Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Do pobrania: Załącznik nr 3 wzór umowy sprzedaży

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram