Niniejsza zakładka zawiera regulaminy i dokumenty obowiązujące w MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami. 

05.01.2021
Polityka zmiennych składników wynagrodzeń w MS TFI S.A.
12.01.2017

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

12.01.2017

Strategia wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych prez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. 

30.11.2016

Informacje dotyczące MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz usług świadczonych w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.