01.09.2021

Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanego samochodu należącego do floty Spółki.

MS TFI S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu należącego do floty Spółki.

I. Przedmiotem sprzedaży jest używany pojazd:

lp. SamochódNr rej.Rok
produkcji
Cena wywoławcza
[zł brutto]
Kwota wadium
[zł]
Przybliżony przebieg
[km]
1. Volkswagen
Passat
WI909GC2016 50000 2500135500

II. Oględzin pojazdu można dokonać w dniach 06-09.09.2021 r. w godzinach od 08:00 do 16:00 w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12.

III. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości określonej w ust. I powyżej na konto wskazane przez organizatora przetargu, w banku Millennium S.A. o nr 31 1160 2202 0000 0001 6456 8797 w terminie do dnia 14.09.2021 r.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej oraz w przypadku, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone (bez odsetek) bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium będzie zdeponowane na rachunku bieżącym MS TFI S.A. i nie podlega oprocentowaniu.

Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

IV. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „oferta na zakup – (marka, model, rocznik, nr raj. pojazdu)”.

1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży samochodów osobowych należących do MS TFI S.A.

2. Oferta musi zawierać dowód wniesienia wadium.

V. Pisemne oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 15.09.2021 r. do godziny 12.00 w Sekretariacie MS TFI S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, piętro 4, wejście A.

VI. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 14.00, na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej.

VII. Postępowanie może być zamknięte bez wybrania oferty, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sprzedaży samochodów osobowych należących do MS TFI S.A.

VIII. O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej najwyższych ofert (tj. o tej samej cenie), Sprzedawca odrębnym pismem wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych.

Kupujący, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IX. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Za termin zamknięcia przetargu uważa się datę przyjęcia przez Zarząd MS TFI S.A. protokołu Komisji z przeprowadzonego postępowania.

X. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży oraz po wystawieniu faktury przez Sprzedawcę, następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy ceny nabycia.

XI. Faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Kontakt pod nr telefonu:

695 209 663

wycena VW Passat

– wzór umowy sprzedaży

– wzór formularza ofertowego

– Regulamin sprzedaży samochodów osobowych należących do MS TFI S.A.