W MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych stosujemy zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zasady ładu korporacyjnego

W związku z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych(„ZŁK), MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, przyjęło do stosowania ZŁK z wyłączeniem zasady wskazanej poniżej:

Zasada wskazana w § 31 ust. 1 i 2 ZŁK

Z uwagi na ograniczony krąg akcjonariuszy (jeden akcjonariusz) oraz klientów, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa nie zamieszcza się sformalizowanej polityki informacyjnej na stronie internetowej, pozostawiając jednak szereg ważnych informacji w treści samej strony internetowej i jej zakładek.

ZŁK znajdują odpowiednie zastosowanie do funduszy inwestycyjnych w zakresie w jakim organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych określone ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych pozwalają na ich wdrożenie w odniesieniu do ich działalności. W związku z powyższym w stosunku do funduszy inwestycyjnych znajdą zastosowanie te zasady wskazane w ZŁK, których uwzględnienie jest możliwe z uwagi na specyfikę konstrukcji danego funduszu inwestycyjnego pod warunkiem jednak że nie naruszają one praw i obowiązków funduszy inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa.

OCENA STOSOWANIA ZŁK

Na podstawie § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych w dniu 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (ZŁK), a także art. 11 ust. 12 pkt 21 Statutu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, została sporządzona Ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

SCHEMAT oRGanizacyjny MS TFI

Zgodnie z zaleceniami KNF publikujemy Schemat Organizacyjny aktualnie obowiązujący w MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.