17.10.2023

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w MS TFI S.A.

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu, Rada Nadzorcza spółki MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 12 ust. 5 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem Spółki (dalej „Członka Zarządu”): Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien: a) spełniać łącznie poniższe […]

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu, Rada Nadzorcza spółki MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 12 ust. 5 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem Spółki (dalej „Członka Zarządu”):

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien:

a) spełniać łącznie poniższe warunki:

posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji,

posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

nie zostać skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, potwierdzone aktualną informacją o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem zgłoszenia przez Kandydata,

posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,

posiadać wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania Towarzystwem, w tym w szczególności wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie identyfikacji, pomiaru albo szacowania, monitorowania, kontrolowania oraz ograniczania ryzyka oraz doświadczenie w zakresie wykonywania na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji członka zarządu czynności związanych z nadzorowaniem systemu zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem rodzajów, typów oraz szczególnych konstrukcji funduszy, którymi zarządza Spółka,

być gotowym do zaangażowania czasowego do należytego wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem, które ma zostać powierzone, w pełnym wymiarze godzin.

b) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 6. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

Kandydat składa zgłoszenie zawierające następujące formularze:

 1. Załącznik P.A – wykształcenie
 2. Załącznik P.B – życiorys zawodowy
 3. Załącznik P.C – pozycja w życiorysie
 4. Załącznik P.D – kompetencje
 5. Załącznik P.E – niekaralność i nieposzlakowana opinia
 6. Załącznik P.G – konflikt interesów
 7. Załącznik P.J – poświęcanie czasu

Powyższe formularze zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. dokumenty poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
 • kopie świadectw pracy oraz opinii z miejsc pracy – w przypadku posiadania takich opinii,
 • oświadczenie o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach związanych z rynkiem finansowym – w przypadku ich przyznania,
 • kopie dyplomów i zaświadczeń dotyczących:
 • ukończonych studiów wyższych, ze wskazaniem nazwy uczelni, wydziału i kierunku, trybu (studia dzienne, wieczorowe, zaoczne), stopnia (studia I stopnia – licencjat, studia II stopnia – magisterskie), uzyskanego tytułu zawodowego i roku ukończenia,
 • ukończony studiów III stopnia lub uzyskanych tytułach i stopniach naukowych, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytutu naukowego, wydziału i kierunku, uzyskanego tytułu lub stopnia naukowego, roku ukończenia studiów albo roku uzyskania tytułu lub stopnia naukowego,
 • ukończonych studiów podyplomowych, aplikacji, szkoleń specjalistycznych i innych form kształcenia uzupełniającego, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytucji organizującej kształcenie, przedmiotu i roku ukończenia kształcenia;

2. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w PGZ;

3. inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 powinny zostać złożone w przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu

Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Warszawie, adres: Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, w dni robocze, w godz. od 12:00 do 15:00 w terminie do dnia 7 listopada 2023 r. do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w MS TFI S.A. – nie otwierać”.

Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia czynności, o których mowa powyżej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

 1. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,
 2. istotne obszary działalności prowadzonej przez towarzystwo oraz główne ryzyka, które są z nimi związane,
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 4. zarządzanie ryzykiem,
 5. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki,
 6. znajomość innych zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu w Spółce, w tym w szczególności z zakresu zgodności działalności z prawem, otoczenia regulacyjnego, ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 973 z późn. zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

Rada Nadzorcza Spółki ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU NADZORUJĄCEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), a w szczególności art. 13 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej zwane „MS TFI”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Osobą, z którą mogę się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z moich praw związanych z przetwarzaniem danych jest Arkadiusz Kraus pełniący funkcję  Inspektora Ochrony Danych: e-mail: e-mail: iod@mstfi.pl, telefon 603-810-125;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. w celu przeprowadzenia prawidłowej oceny osób kandydujących na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w MS TFI, a podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 2. w celu złożenia wniosku do Rady ds. Spółek, a podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, tj.  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z rozdziałem 4 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 3. w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. (1) w celach archiwalnych, (2) w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub dochodzenia swoich roszczeń, (3) w celu przekazania informacji dotyczących kandydata na Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w MS TFI spółkom w ramach Grupy PGZ do wewnętrznych celów administracyjnych w ramach uprawnień dotyczących „grupy przedsiębiorstw”, a podstawą prawną przetwarzania danych w w/w procesach jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zakres przetwarzanych danych przez administratora: imię i nazwisko, nazwisko rodowe (jeśli dotyczy), imiona rodziców, adres zameldowania, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail stan cywilny, przebieg wykształcenia, przebieg pracy zawodowej, dodatkowe umiejętności, uprawnienia zawodowe, umiejętności, kursy i szkolenia, funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką w rozumieniu art. 19c ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,  informacja o karalności zainteresowania oraz prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe, informacja o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 1. organom uprawnionym do żądania dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów, sądy, komornicy;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. firmom informatycznym, windykacyjnym oraz innym podmiotom na podstawie podpisanych z nimi przez administratora umów powierzenia;
 3. spółkom w ramach Grupy PGZ do wewnętrznych celów administracyjnych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej, tj,: 

 1. wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z procedurą oceny kandydatów na Członka Zarządu MS TFI, przez okres istnienia takich obowiązków ciążących na administratorze,
 2. realizacji przez administratora prawnie uzasadnionych interesów, przez okres, w którym administrator będzie w stanie wykazać istnienie prawnie uzasadnionego interesu, którego cel jest nadrzędny wobec interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. W razie wniesienia sprzeciwu administrator przestanie przetwarzać moje dane w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do moich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów oraz praw i wolności lub jeśli Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Ponadto posiada Pani/Pan prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje Pani/Panu także uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podane przez Panią/Pana wskazanych powyżej danych osobowych stanowi realizację obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie planuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator nie planuje również przetwarzania Pani/Pana danych poza EOG.

DOKUMENTY DO POBRANIA: